Game Helltaker Android PC | Việt Hóa - Tiến Độ


Tiến độ tổng : 90% - đã dịch xong, đang đợi Dev update bản Android

Nhóm Việt Hóa : AowVN - Hàn Thiên
Hệ Máy : Android
Nhân Sự hiện tại : 1/1
Nhân Sự đang thiếu : 0